O Carballiño empeora en accesibilidade

11, Setembro 2023

Sobre as novas beirarrúas en Flores e outras obras promovidas ou permitidas polo concello.

A LEI 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade di

Artigo 3. Definicións

b) Accesible: condición dun contorno, produto ou servizo que se axusta aos requirimentos funcionais, dimensionais, de iluminación e de comunicación que garantan a súa utilización autónoma, segura e con comodidade para todas as persoas

Artigo 6. Itinerarios

1. Os itinerarios peonís, como parte da área de uso peonil destinada específicamente ao tránsito de persoas, incluíndo as zonas compartidas de modo permanente ou temporal entre estas e os vehículos, deseñaranse e realizaranse de forma que resulten accesibles a calquera persoa e garantan un uso non discriminatorio.

Artigo 43. Controis de execución

En todas as actuacións suxeitas ao cumprimento das determinacións recollidas na presente lei e regulamentos que a desenvolvan, a Administración competente na concesión da autorización administrativa comprobará que a execución se axusta ao proxecto aprobado, de acordo coas disposicións recollidas na presente lei e nos regulamentos que a desenvolvan.

Artigo 50. Infraccións moi graves

d) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das normas legais sobre accesibilidade na planificación, deseño e urbanización dos contornos, produtos e servizos á disposición do público que impida o libre acceso e a utilización regulares polas persoas con discapacidade.

Artigo 51. Sancións

4. Para as infraccións moi graves, o importe da sanción irá desde un mínimo de 90.001 ata un máximo de 1.000.000 de euros.