Aquí podes consultálas: o BOE publica as normas para a apertura de comercios este lúns dia 4 de Maio

3, Maio 2020

Este luns dia 4 de Maio comeza a "Fase 0" da desescalada, que permite a apertura e atención ao público en establecementos comerciais e de hostalaría, baixo unhas normas que ven de publicar este domingo dia 3 de Maio o BOE.

No caso dos comercios autorízase a apertura a aqueles que teñan unha superficie menor de 400 m2, e limitando o aforo ao 30%, e no caso da hostalaría, con comida e bebida para levar a casa e nunca para consumir no propio local.

-Deberase garantir unha distancia mínima de dous metros entre clientes. Nos locais comerciais nos que non sexa posible manter dita distancia, permitirase unicamente a permanencia dentro do local dun cliente.

-Que se estableza un horario de atención con servizo prioritario para maiores de 65 anos.

-Todos os establecementos e locais que poidan proceder á reapertura ao público segundo o disposto neste capítulo, poderán establecer, no seu caso, sistemas de recollida no local dos produtos adquiridos, sempre que garantan unha recollida graduada que evite aglomeracións en interior do local ou o seu acceso.

Medidas de hixiene
-Os establecementos e locais que abran ao público realizarán, polo menos dúas veces ao día, sendo unha delas obrigatoriamente ao final do mesmo, unha limpeza e desinfección das instalacións con especial atención a pomos de portas, mostradores e mesas ou outros elementos dos postos en mercadillos, mobles, pasamanos, máquinas dispensadoras, chans, teléfonos, perchas, e carros e cestas, así como billas e outros elementos de similares características.

Así mesmo, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de quenda, con especial atención a mostradores e mesas ou outros elementos dos postos en mercadillos, biombos no seu caso, teclados, terminais de pago, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun traballador.

-Nos establecementos comerciais nos que haxa ascensor ou montacargas limitarase o seu uso ao mínimo imprescindible, a ocupación máxima dos mesmos será dunha persoa, salvo que sexa posible garantir a separación de dous metros entre elas, ou naqueles casos de persoas que poidan precisar asistencia.

-Non se utilizarán os aseos dos establecementos comerciais por parte dos clientes, salvo no caso de que resultase estritamente necesario. Neste último caso, procederase de inmediato á limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta

Medidas de prevención para o persoal traballador
-Non poderán incorporarse aos seus postos de traballo nos establecementos comerciais os traballadores que no momento da reapertura do establecemento comercial estean en illamento domiciliario ou que, atópense en período de corentena domiciliaria por ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.

-O uso de máscaras será obrigatorio cando non poida garantirse a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente dous metros entre o traballador e o cliente ou entre os propios traballadores.

-A fichaxe con pegada dactilar será substituído por calquera outro sistema de control horario que garanta as medidas hixiénicas adecuadas para protección da saúde e a seguridade dos traballadores, ou ben se deberá desinfectar o dispositivo de fichaxe antes e despois de cada uso, advertindo aos traballadores desta medida.

-A distancia entre vendedor ou provedor de servizos e cliente durante todo o proceso de atención ao cliente será de polo menos un metro cando se conte con elementos de protección ou barreiras, ou de aproximadamente dous metros sen estes elementos.

Medidas relativas á hixiene dos clientes
O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente necesario para que os clientes poidan realizar as súas compras ou recibir a prestación do servizo.

-Os establecementos e locais deberán poñer ao dispor do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos

-Non se poderá poñer ao dispor dos clientes produtos de proba.

-Nos establecementos do sector comercial téxtil, e de arranxos de roupa e similares, os probadores deberán utilizarse por unha única persoa, despois do seu uso limparanse e desinfectarán. No caso de que un cliente próbese unha peza que posteriormente non adquira, o titular do establecemento implementará medidas para que a peza sexa hixienizada antes que sexa facilitada a outros clientes.

Medidas en materia de aforo
-Os establecementos e locais deberán expoñer ao público o aforo máximo de cada local e asegurar que devandito aforo, así como a distancia de seguridade interpersoal de dous metros respéctase no seu interior. Para iso, os establecementos e locais deberán establecer sistemas que permitan o reconto e control do aforo, de forma que este non sexa superado en ningún momento, e que deberá incluír aos propios traballadores.